Cairo'daki anlık görüntü, bir değerin belirli bir zaman dilimindeki sabit görünümünü ifade eder. Önceki bölümde, Cairo'nun sahiplik sistemini ve bir değeri nasıl taşıdıktan sonra kullanmamızı engellediğini, ayrıca bir diziye değer eklerken aynı bellek hücresine iki kez yazma riskini nasıl azalttığını ele almıştık. Ancak, bu her zaman kullanışlı olmayabilir. Anlık görüntülerin yardımıyla, çağıran işlevin değer sahipliğini nasıl koruyabileceğimizi inceleyelim.


Bir dizinin anlık görüntüsünü parametre olarak alan bir calculate_length fonksiyonu tanımlamayı düşünelim. Bu örnekte, calculate_length fonksiyonu, parametre olarak verilen dizinin uzunluğunu döndürür. Diziyi, değişmez bir görünüm olan anlık görüntü olarak aktardığımız için, calculate_length fonksiyonunun diziyi değiştirmeyeceğini ve dizinin sahipliğinin ana fonksiyonda kalacağını biliyoruz.

use array::ArrayTrait;
use debug::PrintTrait;

fn main() {
  let mut arr1 = ArrayTrait::<u128>::new();
  let first_snapshot = @arr1; // 'arr1' dizisinin anlık görüntüsünü alın
  arr1.append(1); // 'arr1' dizisine bir değer ekleyin
  let first_length = calculate_length(
    first_snapshot
  ); // Anlık görüntü alındığında dizinin uzunluğunu hesaplayın
  let second_length = calculate_length(@arr1); // Anlık görüntü alındığında dizinin uzunluğunu hesaplayın
  first_length.print();
  second_length.print();
}

fn calculate_length(arr: @Array<u128>) -> usize {
  arr.len()
}


Programı çalıştırdığımızda aşağıdaki çıktıyı alırız:

[DEBUG]                    (raw: 0)

[DEBUG]                   (raw: 1)

Run completed successfully, returning []


arr1 sözdizimi, arr1 dizisinin anlık görüntüsünü oluşturmamızı sağlar. Anlık görüntü, bir değerin değişmez bir görünümü olduğundan, işaret ettiği değer anlık görüntü aracılığıyla değiştirilemez ve anlık görüntü kullanılmayı bıraktığında işaret ettiği değer düşmez.

Fonksiyonun imzasında arr parametresinin türünün bir anlık görüntü olduğunu belirtmek için @ kullanılır.

fn calculate_length(
  array_snapshot: @Array<u128>
) -> usize { // 'array_snapshot' bir dizinin anlık görüntüsüdür
  array_snapshot.len()
} // Burada, 'array_snapshot' kapsam dışına çıkar ve bırakılır. 
//Ancak, bu sadece orijinal 'arr' dizisinin içerdiklerinin bir görünümü olduğundan,
// orijinal 'arr' hala kullanılabilir.


array_snapshot değişkeninin geçerli olduğu kapsam, herhangi bir fonksiyon parametresinin kapsamı ile aynıdır, ancak array_snapshot kullanılmayı bıraktığında anlık görüntünün temel değeri düşmez. Fonksiyonlar parametre olarak gerçek değerler yerine anlık görüntülere sahip olduğunda, orijinal değerin sahipliğini geri vermek için değerleri döndürmemiz gerekmez, çünkü ona hiç sahip olmadık.


Desnap Operatörü


Anlık görüntüler, değer türü kopyalanabilir olduğu sürece desnap operatörü * kullanılarak normal değerlere geri dönüştürülebilir. Aşağıdaki örnekte, bir dikdörtgenin alanını hesaplamak istiyoruz, ancak calculate_area fonksiyonunda dikdörtgenin sahipliğini almak istemiyoruz, çünkü fonksiyon çağrısından sonra dikdörtgeni tekrar kullanmak isteyebiliriz. Fonksiyonumuz dikdörtgen örneğini değiştirmediğinden, dikdörtgenin anlık görüntüsünü fonksiyona aktarabilir ve ardından desnap operatörünü * kullanarak anlık görüntüleri tekrar değerlere dönüştürebiliriz.

use debug::PrintTrait;

#[derive(Copy, Drop)]
struct Rectangle {
  height: u64,
  width: u64,
}

fn main() {
  let rec = Rectangle { height: 3, width: 10 };
  let area = calculate_area(@rec);
  area.print();
}

fn calculate_area(rec: @Rectangle) -> u64 {
  // rec' bir dikdörtgenin anlık görüntüsü olduğundan, alanları da alan türlerinin anlık görüntüleridir.
  // Anlık görüntüleri '*' desnap operatörünü kullanarak tekrar değerlere dönüştürmemiz gerekir.
  // Bu yalnızca türün kopyalanabilir olması durumunda mümkündür; u64 için durum böyledir.
  // Burada '*' hem yükseklik ve genişliği çarpmak hem de anlık görüntülerin haritasını çıkarmak için kullanılır.
  *rec.height * *rec.width
}


Değiştirilebilir Referanslar


Not: Cairo'da, bir parametre ancak değişken mut ile bildirilmişse ref değiştiricisi kullanılarak mutable referans olarak tanımlanabilir.


flip fonksiyonunda Rectangle örneğinin yükseklik ve genişlik alanlarının değerini değiştirmek için değiştirilebilir bir referans kullanırız.

use debug::PrintTrait;
#[derive(Copy, Drop)]
struct Rectangle {
  height: u64,
  width: u64,
}

fn main() {
  let mut rec = Rectangle { height: 3, width: 10 };
  flip(ref rec);
  rec.height.print();
  rec.width.print();
}

fn flip(ref rec: Rectangle) {
  let temp = rec.height;
  rec.height = rec.width;
  rec.width = temp;
}


İlk olarak rec değişkenini mut olarak değiştiriyoruz. Ardından rec değişkeninin mutable referansını ref rec ile flipe aktarıyoruz ve fonksiyon imzasını ref rec: Rectangle şeklinde mutable referansı kabul edecek şekilde güncelliyoruz. Bu, flip fonksiyonunun parametre olarak aktarılan Rectangle örneğinin değerini değiştireceğini çok açık hale getirir.


Programın aşağıdaki gibi bir çıktı verir:

[DEBUG]             (raw: 10)

[DEBUG]              (raw: 3)