Dizi, aynı türden öğelerin bir araya getirildiği bir koleksiyondur. array::ArrayTrait özelliğini dahil ederek dizi metotları oluşturabilir ve bunları kullanabilirsiniz.


Diziler, sınırlı değişiklik seçenekleri sunarlar. Aslında, bir dizinin değerleri değiştirilemez. Bir dizi, belleğin belirli bir bölümüne yazıldığında, üzerinde değişiklik yapma imkanı yoktur. Bir diziye yalnızca sonuna eleman ekleyebilir ve pop_front kullanarak baştaki elemanları çıkarabilirsiniz.


Dizi Oluşturmak


ArrayTrait::new() metodu, boş bir dizi oluşturmak için kullanılır. İşte 3 eleman ekleyerek oluşturduğumuz bir dizi örneği:

use array::ArrayTrait;

fn main() {
  let mut a = ArrayTrait::new();
  a.append(0);
  a.append(1);
  a.append(2);
}


Boş bir dizi oluştururken, içine atanacak verilerin türünü aşağıdaki gibi belirleyebilirsiniz:

let mut arr = ArrayTrait::<u128>::new();


let mut arr:Array<u128> = ArrayTrait::new();


Elemanları direk tanımlayarak bir dizi oluşturabilirsiniz:

let arr = array![1, 2, 3];Bir Diziyi Güncelleme


Eleman Eklemek


Bir dizinin sonuna eleman eklemek için append() metodunu kullanabilirsiniz:

a.append(0);


Eleman Çıkarmak


Bir dizinin başındaki elemanları yalnızca pop_front() metodu kullanılarak çıkarabilirsiniz. Bu metot, çıkarılan elemanı içeren bir Option veya dizi boşsa Option:Option::None döndürür.

use option::OptionTrait;
use array::ArrayTrait;
use debug::PrintTrait;

fn main() {
  let mut a = ArrayTrait::new();
  a.append(10);
  a.append(1);
  a.append(2);

  let first_value = a.pop_front().unwrap();
  first_value.print(); // print '10'
}


Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda, eklenen ilk elemanı çıkardığımızda terminale 10 yazdırılacaktır.


Bir Diziden Elemanları Okumak


Dizi elemanlarına erişmek için, farklı türler döndüren get() veya at() dizi metotlarını kullanabilirsiniz. arr.at(index) ve arr[index] metotları eşdeğerdir.


get fonksiyonu bir Option<Box<@T>> döndürür, yani dizi içinde eleman varsa, belirtilen indeksteki elemana anlık görüntü sağlayan bir Box türüne (Cairo'nun akıllı pointer yapısı) bir seçenek döndürür. Eleman yoksa None döndürür.


Öte yandan, at fonksiyonu, bir kutuda saklanan değeri çıkarmak için unbox() işlemcisini kullanarak belirtilen indeksteki elemana doğrudan bir anlık görüntü döndürür. İndeks sınırların dışındaysa, bir panik hatası oluşur.

use array::ArrayTrait;
fn main() {
  let mut a = ArrayTrait::new();
  a.append(0);
  a.append(1);

  let first = *a.at(0);
  let second = *a.at(1);
}


Bu örnekte, first adlı değişken 0 değerini alır ve second adlı değişken 1 değerini alır.

get() metoduyla ilgili bir örnek:

use array::ArrayTrait;
use box::BoxTrait;
fn main() -> u128 {
  let mut arr = ArrayTrait::<u128>::new();
  arr.append(100);
  let index_to_access =
    1; // Farklı sonuçlar görmek için bu değeri değiştirin
  match arr.get(index_to_access) {
    Option::Some(x) => {
      *x.unbox()
    },
    Option::None(_) => {
      let mut data = ArrayTrait::new();
      data.append('out of bounds');
      panic(data)
    }
  }
}


Boyutla İlgili Metotlar


Bir dizideki elemanların sayısını bulmak için len() metodu kullanılır. Dönüş değeri usize tipindedir.


Bir dizinin boş olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız is_empty() metodu kullanabilirsiniz. Dizi boşsa true, değilse false değerini döndürür. 


Spans


Span, bir dizi anlık görüntüsünü temsil eden bir yapıdır. Dizi tarafından sağlanan tüm metotlar, append() metodu hariç, Span ile de kullanılabilir. 


Bir Span oluşturmak için, Arrayspan() metodu çağrılmalıdır.

use array::ArrayTrait;
use array::SpanTrait;

fn sum_starting_two(data: Span<u32>) -> u32 {
  
  *data[0] + *data[1]
}

fn main() -> u32 {
  let mut data: Array<u32> = ArrayTrait::new();
  data.append(1_u32);
  data.append(2_u32);
  data.append(3_u32);
  data.append(4_u32);
  data.get(0);
  sum_starting_two(data.span()) 
}